ДОГОВОР

СКАЧАТЬ В ФОРМАТЕ DOC

ДОГОВІР № /

про надання послуг з утримання

будинку та прибудинкової території

м. ________                                                                                                                         «___»___________  2013  р.

 

Приватне підприємство “Столичні будинки”, далі – Виконавець,в особі генерального директора Білан Тетяни Василівни, яка діє на підставі Статуту,  з однієї сторони, та________________________власник квартири №  ___ буд ____по вул. ________________________________________  у м. _________,  далі - Споживач, з другої сторони, уклали цей договір (далі – Договір) про наступне:

 

1. Предмет договору

1.1.Згідно даного Договору Виконавець зобов’язується, у порядку та на умовах визначених Договором, забезпечити надання Послуг з утримання будинку та прибудинкової території (далі - Послуги) у будинку №____по вул. __________________________, а Споживач зобов’язується своєчасно та у повному обсязі здійснювати оплату цих Послуг за встановленими тарифами, у строки та на умовах, визначених цим договором та дотримуватись правил проживання та користування майном і обладнанням будинку.

1.2.До переліку Послуг, надання яких забезпечується Виконавцем за цим Договором відносяться:

-прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території;

-санітарно-технічне обслуговування;

-обслуговування внутрішньобудинкових мереж;

-утримання ліфтів;

-освітлення місць загального користування;

-поточний ремонт;

-вивезення побутових відходів тощо;

-паспортне обслуговування мешканців;

-видача довідок;

1.3.Послуги з утримання будинку надаються Виконавцем у відповідності до рішень органу місцевого самоврядування про затвердження тарифів на Послуги, перелік яких наведено в п. 1.2. цього договору. Вартість експлуатаційних витрат за календарний місяць на день укладання договору зазначається в квітанції.

1.4.Виконавець надає визначені Договором Послуги відповідно до прийнятого органом місцевого самоврядування рішення про структуру тарифів, періодичність та строки виконання робіт .

1.5.Вартість щомісячних відрахувань та накопичення коштів на капітальний ремонт будинку визначається розрахунковим шляхом.

1.6.Наявність пільг для Споживача та членів його сімї з оплати Послуг зазначених в п.1.2 Договору визначається законодавством України, розраховується окремо по кожній зареєстрованій у квартирі Споживача особі на підставі документів наданих Споживачем.

1.7.У випадку набуття Споживачем чи іншими особами пільг на оплату Послуг зазначених в п.1.2. Договору після підписання даного Договору, відповідні пільги нараховуться Виконавцем з дати отримання від Споживача відповідної заяви про наявність пільг та надання Споживачем копій підтверджуючих документів, які засвідчують право Споживача та/чи членів його сім’ї на пільги.

 

2. Оплата спожитих послуг

2.1.Розрахунковим періодом, за який Споживач сплачує обумовлені цим Договором Послуги є календарний місяць.

2.2.Оплата Послуг здійснюється Споживачем не пізніше 20 (двадцятого) числа місяця. Оплата Послуг здійснюється Споживачем на підставі наданого Виконавцем рахунку у якому зазначається перелік Послуг та їх вартість за календарний місяць.

2.3.Рахунки на оплату Послуг надаються Виконавцем Споживачеві не пізніше 05 (п'ятого) числа місяця .

2.4.Плата за спожиті Послуги вноситься Споживачем у безготівковій формі на поточний рахунок Виконавця.

2.5     У разі ненадання чи надання Послуг не в повному обсязі, відхилення їх кількісних, якісних показників від

нормативних, Виконавець, за заявою Споживача та надання Споживачем актів уповноважених державою

органів на проведення контролю якості Послуг, здійснює у узгоджений сторонами строк перерахунок

розміру плати.

2.6     вартість послуг за 1 кв м становить _________грн_________коп.

2.7    У разі не сплати комунальних послуг з утримання будинку та прибудинкової території,на протязі трьох

і більше місяців без поважних причин, виконавець в праві стягнути оплату  з надання послуг  зверненням

до  суду.

 

3.Права та обов'язки сторін

 

3.1Споживач має право на:

-отримання вчасно та відповідної якості Послуг згідно із законодавством та умовами даного Договору;

-усунення Виконавцем виявлених недоліків у наданні Послуг у встановлені законодавством строки;

-зменшення розміру плати за надані Послуги у разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості в порядку, визначеному законодавством;

-відшкодування збитків, заподіяних його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров'ю внаслідок незадовільного санітарного утримання території або неналежного надання Послуг;

-своєчасне отримання інформації від Виконавця про перелік складових Послуг, структуру тарифу, загальну суму місячного платежу, норми споживання, режим надання Послуг, їх споживчі властивості тощо;

-зменшення розміру плати за перевищення строків проведення ремонтно-профілактичних робіт та отримання компенсації за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відбудовних робіт у розмірі, встановленому законодавством;

-внесення за погодженням з Виконавцем у Договір змін, що впливають на розмір плати за Послуги.

 

3.2Споживач зобов'язаний:

-оплачувати Послуги у встановлені Договором строки та у повному обсязі;

-своєчасно інформувати Виконавця про виявлення несправності в інженерних мережах, конструктивних елементах квартири, шляхом подачі  заявки;

-не допускати самовільного переобладнання, перепланування чи об”єднання квартири: без відповідного дозволу, з порушенням проектних рішень квартир, руйнуванням пілонів та несучих конструкцій будинку(штробління пілонів дозволяється до 10 мм., без ушкодження арматури);

-не встановлювати кондиціонери, антени та інші прилади на зовнішніх стінах будинку в місцях, які не погоджені з Виконавцем, не допускати погіршення цілісності (зміни)  зовнішнього вигляду фасаду;

-дотримуватися правил пожежної безпеки: забезпечувати цілісність встановлених засобів протипожежного захисту (датчик пожежної сигналізації, протипожежні вентилятори, зворотній протипожежний клапан) та не допускати самовільного втручання в роботу цих приладів, в т. ч. не складувати будівельне сміття та інше майно в місцях загального користування та на шляхах евакуації людей при пожежі;

-дотримуватися правил електробезпеки та санітарних норм;

-забезпечувати доступ до мережі, арматури, розподільних систем представників Виконавця за наявності в них відповідного посвідчення (для ліквідації аварій - цілодобово; для встановлення і заміни санітарно-технічного та інженерного обладнання, проведення профілактичного огляду - згідно з вимогами нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг);

-проводити за власні кошти поточний та капітальний ремонт квартири лише за умови вивезення, за власні кошти, будівельного сміття, що утворилось під час ремонту;

-проводити перепланування приміщень квартири лише після отримання погоджень державних органів та Замовника;

-своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов'язаних з отриманням послуг, що виникли з власної вини;

-дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства щодо здійснення ремонту чи реконструкції приміщень або їх частин, не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг (не допускати виконання робіт чи інших дій, які псують приміщення будинку та проводити роботи, що спричиняють шум, лише у час визначений законодавством);

-своєчасно проводити підготовку квартири та технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;

-після втрати права на пільги повідомити про це Виконавця у десятиденний строк;

-відшкодуватиВиконвцеві та іншим мешканцям будинку заподіяні з його вини збитки та шкоду внаслідок порушення Споживачем правил експлуатації інженерних мереж та обладнання будинку, порушення цілісності конструктивних елементів будинку, порушення санітарних та пожежних норм та правил;

 

3.3Виконавець має право:

-вимагати від Споживача дотримання вимог правил експлуатації житлових приміщень та прибудинкової території, санітарно-гігієнічних і протипожежних правил та інших нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

-доступу, у тому числі несанкціонованого, в квартиру Споживача для ліквідації аварії відповідно до встановленого законом порядку, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічного і профілактичного огляду;

-вимагати від Споживача своєчасного проведення робіт щодо усунення виявлених неполадок, пов'язаних з отриманням послуг, що виникли з вини Споживача, або відшкодування Виконавцеві вартості цих робіт;

-вносити за погодженням із Споживачем зміни у Договір, що впливають на розмір плати за Послуги;

-вносити в односторонньому порядку зміни до договору, у разі прийняття органами державної влади та органами місцевої влади законодавчих та підзаконних актів які визначають структуру та вартість Послуг.

-умови утримання тварин узгоджуються сторонами відповідно до чинного законодавства. 

 

3.4.Виконавець зобов'язаний:

-забезпечувати вчасно та відповідної якості надання Послуг згідно із законодавством;

-надавати Споживачу в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік складових Послуг, структуру тарифу, загальну суму місячного платежу, норми споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості тощо;

-утримувати внутрішньобудинкові мережі в належному технічному стані, здійснювати їх технічне обслуговування та ремонт, вживати своєчасних заходів до ліквідації аварійних ситуацій, усунення порушень у наданні Послуг у строки, встановлені законодавством;

-розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги Споживача і проводити відповідний перерахунок розміру плати за Послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження кількісних і якісних показників;

-ознайомлювати Споживача з нормативно-правовими актами у сфері житлово-комунальних послуг;

-своєчасно за власний рахунок проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов'язаних з отриманням Послуг, що виникли з його вини;

-здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання будинків,  приміщень;

 

4. Відповідальність сторін

4.1. Споживач несе відповідальність згідно із законодавством і цим Договором за:

4.1.1. недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг у

розмірі встановленому нормативно-правовим актом чи цим догоговором;

 

4.1.2. втручання у роботу засобів обліку води і теплової енергії, конструктивних елементів

будинку у розмірі завданих збитків, спричиненої шкоди, вартості відновлювальних робіт,

визначених актом;

4.1.3. порушення зобов'язань, встановлених Договором або законодавством.

4.1.4. перепланування квартир без дозвільних документів.

4.1.5.пошкодження датчиків ДВ та ПС.

4.2. Виконавець несе відповідальність у разі:

4.2.1. зниження кількісних і якісних показників Послуг або перевищення строків проведення ремонтно-профілактичних робіт - шляхом зменшення розміру плати. Якість надання Послуг визначається відповідно до затвердженої органом місцевого самоврядування структури та періодичності проведення робіт;

4.2.2.порушення інших зобов’язань, встановлених цим Договором та законом.

 

5. Порядок розв'язання спорів

5.1. У разі порушення Виконавцем умов цього Договору Споживачем та представником Виконавця     складається акт-претензія із зазначенням у ньому строків, виду порушення, кількісних і якісних показників послуг тощо.

5.2.Представник Виконавця повинен з'явитися на зареєстрований письмовий виклик Споживача для підписання Акта-претензії не пізніше ніж протягом двох робочих днів.

5.3.Акт-претензія подається Виконавцю протягом трьох робочих днів для вирішення питання  про перерахунок платежів або видачі Споживачеві обґрунтованої письмової відмови в задоволенні його претензій в строки, визначені чинним законодавством.

5.4. У разі виникнення між споживачем та виконавцем, при скаладанні Акту, розбіжностей щодо факту наявності порушень з боку Виконавця, причин виникнення порушення тощо, сторони звертаються до організації, яка уповноважена законодавством на складання юридично значимих документів стосовно якості,  кількості та інших характеристик Послуг, які є предметом  пору між Виконавцем та Споживачем.

5.5. Спори між сторонами розв'язуються шляхом переговорів або у судовому порядку.

 

6. Особливі умови договору

 

6.1. Споживач має право користуватись ліфтом лише згідно з інструкцією на ліфти, а саме  перевезення пасажирів.

6.2.  Підйом - спуск вантажів  та негабаритних речей дозволяється лише у супроводі представника експлуатуючої організації. Підйом – спуск крупногабаритного майна, будівельних матеріалів та сміття     проводиться за окремою угодою з особою- уповноваженою на обслуговування ліфта.

6.3.    Замовник невідкладно ( цілодобово) направляє свого спеціаліста/спеціалістів на виклик Споживача у разі:

1.Застрявання людей у ліфту.

2.Пориву  системи тепло-, водопостачання.

3.Знеструмлення усього будинку та у разі займання полум”ям електрообладнання у місцях загального користування.

6.4.Споживач який утримує у квартирі тварину яка підлягає  реєстрації у відповідності до законодавства, повинен здійснити реєстрацію тварини у відповідному органі та повідомити  Виконавця про наявність тварини та узгодити з Виконавцем розмір та періодичність платежів за утримання тварини.

 

 

 

7.Форс-мажорні обставини

7.1.Сторони звільняються від відповідальності за цим договором у разі настання непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), яка унеможливлює надання відповідної послуги відповідно до умов договору.

 

8.Строк дії договору

8.1.Цей Договір набирає чинності з дня його укладення та діє до ______________________ р.

8.2.Договір вважається щороку продовженим, якщо за місяць до закінчення його строку ні однією із сторін не буде письмово заявлено про його розірвання або необхідність перегляду його умов.

8.3.Договір може бути розірваний достроково у разі:

-переходу права власності (користування) на квартиру до іншої особи;

-невиконання умов Договору сторонами Договору.

 

9.Інші умови.

9.1.На момент підписання даного Договору Споживач ознайомлений з Правилами експлуатації житлових приміщень мешканцями будинку та з Правилами пожежної безпеки у житлових будинках.

9.2.Договір складено у двох примірниках, українською мовою, що мають рівну юридичну силу, один із яких зберігається у Споживача, другий – у Виконавця.

9.3.Невідємною частиною Договору є:

-копія свідоцтва про право власності;

-копія витягу;

-копія технічного паспорту на квартиру;

-копія інд.коду;

-копія паспорта власника.

 

 

10.Адреси та підписи сторін.

 

Виконавець:

ПП „Столичні будинки”

ЄДРПОУ  37588729

Р/Р 26009210204587

в  АТ „ПроКредит Банк” в м.Києві

МФО 320984

Адреса для листування :

м.Київ – 03179, вул. Командарма Уборевича,

буд. 20  оф. 73

Юридична  адреса

м.Київ – 03179, вул. Командарма Уборевича,

буд. 20  оф. 73

 

Фактична адреса: м. Буча вул.. Нове Шосе,14

т/ф (044)364-19-84

email:thehouse@ukr.net

 

 

 

Генеральний директор ____________________Білан Т.В.

Споживач

 

____________________________________________

 

____________________________________________

 

тел. __________________________

 

Адреса для листування:________________________

 

____________________________________________

 

____________________________________________

 

 

 

____________/________________________________/

підпис                                        П І Б

 

 

СТОЛИЧНІ БУДИНКИ

Сейчас 78 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте